سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

نقش بازی در رشد وتحول

 

 

 

مقدمه 

((بازی همانند عشق است ،همه می دانند که چیست ،امّا کسی نمی تواند آن را تشریح کند ))چنس (1979).((بازی برای کودکان ، همانند کلام برای بزرگسالان است .)) لندرث (1992). بروفن برنر (1979) تلاش کردتا بازی را توصیف کند او بازی را این گونه تعریف کرد .(( فعّالیتی ذاتی و طبیعی است واغلب به خاطر خودش انجام می شود تا آنکه وسیله ای برای رسیدن به چیزی دیگر با شد یعنی به گونه ای اختیاری وخود انگیخته وحالتی لذّت بخش را در بر دارد.)) .

بازی فعّالیتی طبیعی ، لذّت بخش ،شگفت انگیز و پررمز و راز است . بازی وسییله ای است برای بیان احساسات ، برقراری ارتباط، توصیف تجربّیات ، آشکار کردن آرزوها وخود شکوفایی است وچون کودکان غالباً قابلیت کلامی وشناختی کمتری در بیان احساسات خود دارند ، بازی برای آنان یک وسیله ی ارتباطی وعینی برای کنار آمدن با د نیا ست .

طبقه بندی بازی 

روبین ، فین وندنبرگ( 1983)بازی را برحسب انواع فعالیت طبقه بندی کردند :

الف ) بازی اکتشافی یا حسی حرکتی ب ) بازی ارتباطی ج ) بازی سازنده د ) بازی نمایشی و ) بازی همراه با قاعده ر ) بازی جنگی .

بازی اکتشافی : شامل فعّالیت هایی که تنها برای کسب لذّت از تحریک حس های جسمانی حاصل می شود . لیندر (1990) نشان داداعمال حرکتی تکراری ، همانند کوبیدن قاشق به میز ، پر یا خالی کردن ظرف ماسه جز ء بازی اکتشافی است .

بازی ارتباطی : به کار گیری یک شی ء به شیوه ای که مورد استفاده قرار می گیرد است . مانند نزدیک کردن یک گوشی اسباب بازی به گوشش .

بازی سازنده :

در این نوع بازی از اشیاء برای سا ختن یا ایجاد یک چیز خاص استفاده می شود. مانند هنگامی که یک کودک با کمک تعدادی مکعب ، یک دیوار می سازد. 

بازی نمایشی یا نمادین :

(چنس ، 1979؛ پیاژه ،1962) زمانی روی می دهد که کودک وانمود می کند فرد یا چیز خاصی است _ مثلاً وانمود می کند قهرمان است . یا ماشین سواری می کند.

بازی همراه با قاعده و قانون :این نوع بازی ، نمایانگر توانایی پذیرفتن روش ها ومحدودیت ها است . کودکان ممکن است خود قاعده یا قوانین را بسازند یاآنکه از قوانین قبلاً ساخته شده پیروی نمایند . این نوع بازی مانند بازی با کارت های خاص ، شطرنج بازی کردن ، نمونه ی متداول این نوع بازی ها است .

بازی جنگی : این نوع بازی را می توان از طریق فعالیت شدید بدنی وایجاد سروصدا تشخیص داد .مانند کشتی گرفتن بازی گونه نمونه هایی از این نوع بازی است .

نقش بازی در رشد وتحول کودک

در زمینه ی نیاز های کودک به بازی به اندازه ی غذا ، گرما ومحافظت مهّم است . بازی فرصت ایجاد و کسترش مهارتهای حرکتی درشت وظریف وحفظ سلامت جسمانی را فراهم می کند . هنگامی که کودک به بازی می پردازد ، حرکت وپویایی او منجر به فعال شدن اجزا ی مختلف بدن وایجاد هماهنگی بین اعضای بدن ورشد وپرورش مهارتهای حرکتی او می شود، از آن جا که رشد عضلات در رشد بدنی اهمیّت بسزایی دارد، در بازی عضلات فرصت می یابند تا سریع تر رشد کرده وقوی تر شوند و مهارتهای لازم جهت انجام کار های متفاوت را به دست آورند در نتیجه تمام فعالیّت ها منجر به قوی تر شدن کودک از نظر جسمی می شود.

در بازی گروهی کودک شیوه ی همکاری وتبادل با دیگران و رعایت حقوق دیگرا ن را می آموزد . او می آموزد که چگونه در برابر کمک دیگران پاسخ گو با شد وصحبت آنان را به هر وسیله ی ممکن قدر شناسد وهنگام مشکلات در بازی بردباروبه هنگام پیروزی در آن فروتن باشد.

علاوه بر جنبه های مختلف رشد وتحول ، رشد وتکامل شناختی کودک بیش از سایر جنبه ها مورد توّجه همگان است زیرا قسمت عمده رفتار انسان از یادگیری او نشأت می گیرد ویادگیری یک فرایند شناختی است ،طوری که کودک به هنگام بازی از راه دستکاری اشیاء وتماس با محسوسات ، حقایق راکشف می کند واز این راه تجربه می آموزد . برخورد با واقعیت اورا به تفکّر وتعمق وا می دارد ووسعت فکر ، توانایی ، ودقّت در او حاصل می شود.
تاریخ : یکشنبه 91/8/7 | 4:43 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر