سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 همراه شما  با علوم (پویا نمایی)

  آزمایشگاه های مجازی علوم ششم

انواع انرژی

 

تاثیرات آنتی بیوتیک

 

انرژی حرکتی

 

انرژی ها

 

زنجیره غذایی

 

شبکه غذایی

 

نیروی مغناطیسی

 

ضایعات کاغذ

 

فتوسنتز

 

فواید زباله ها

 

اسیدها

 

جلبک ها

 

فتوسنتز

 

نیرو

 

نیرو گرانشی

 

سلول گیاهی و جانوری

 

جذب تکه های آهن

 

اثر متقابل دو جسم

 

نیرو (1)

 

نیرو (2)

 

نیرو گرانشی

 

آهن ربا

 

تغییر انرژی

 

انواع انرژی

 

میکروسکوپ نوری(1)

 

میکروسکوپ نوری(2)

 

سلول گیاهی و جانوری

 

نشاسته در برگ

 

فتوسنتز (2)

      منبع:http://www.moallemekelas.blogfa.com                                                                                                                   

عوامل بیماری زا

 
تاریخ : سه شنبه 92/9/12 | 9:29 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر