سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شگفتی های ریاضی

 برای انسانهای بزرگ? بن بست وجود ندارد. چون براین باورند که:
یا راهی خواهم یافت
یا راهی خواهم ساخت
.

 
 

1x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111
 

  

9x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

 

شگفت انگیزبود ، نه ؟ 


 

حالا تقارن را ببینید :

1x 1 = 1
11x 11 = 121

111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111= 12345678987654321
 

 

 یک جذابیت عددی

 عدد13837 را در سن خود ضرب کنید  و سپس حاصل را در 73  ضرب کنید. چه چیزی مشاهده کردید. آیا می توانید با توجه به آن چه از نظریه اعداد آموخته اید دلیل این امر را توضیح دهید؟


از پدری پرسیدند :آیا درست است که می گویند زمانی فراخواهد رسید که پسرها بزرگتر از  پدرشان خواهند شد!

 گفت : اتفاقا" این موضوع سخت ذهن مرا به خود مشغول داشته  است البته کاری به استعداد و  نبوغ پسرها ندارم منظور من سن وسال آنهاست.

 پرسیدند به چه دلیل؟ گفت :به این دلیل که برایتان شرح می دهم:

 وقتی 30 ساله بودم فرزندمان متولد شد.یعنی 30 برابر او سن داشتم.

 وقتی 2 ساله شد من 32 سال داشتم یعنی 16 برابر او سن داشتم.

 وقتی 3ساله شد من 33 سال داشتم یعنی 11 برابر او سن داشتم.

 وقتی 5 ساله شد من 35 سال داشتم یعنی 7 برابر او سن داشتم.

 وقتی 10 ساله شد من 40 سال داشتم یعنی 4 برابر او سن داشتم.

 وقتی 15 ساله شد من 45 سال داشتم یعنی 3 براب او سن داشتم .

 وقتی 30 ساله شد من 60 سال داشتم یعنی فقط 2 برابر او سن داشتم.

 پدر متفکر در ادامه سخنانش گفت:

 می ترسم اگر به همین منوال پیش برود او بزودی از من جلو بزند و بشود پدر من ومن هم بشوم

 پسر او!

جای علامت سوال چه عددی قرار دهیم؟به

 

12  15  4  3  2 

20  28  5  4  3

30  45  6  5  4

42  66  7  6  5

56  ؟    8  7  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-

 

2

 

 

 

 

-در عبارت زیر پرانتز ها را طوری قرار دهید که تساوی درست باشد .

0=1-2-3-4-5-6-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تاریخ : یکشنبه 91/8/7 | 6:10 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر