سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

جدول مقایسه ی نظریات یادگیری

ویژگی ها

رفتار گرایی

خبرپردازی

(شناختی ، فراشناختی)

سازندگی اجتماعی

دانش

مجموعه ای ثابت از دانش قابل اکتساب

مجموعه ای ثابت از دانش قابل اکتساب

دانش متغییر،ساخته شده به وسیله اجتماع

منبع دانش

بیرون از یادگیرنده

بیرون از یادگیرنده ، دانش قبلی تعیین می کند که دانش جدید چگونه پردازش شود.

مشارکت دیگران و سازندگی

یادگیری

کسب واقعیت ها ، مهارت ها ، مفهوم ها

کسب واقعیت ها ، مهارت ها ، مفهوم ها و راهبردها

ساختن فعال دانش و ارزشها ، دارای تعاریف اجتماعی از طریق مشارکت

وسیله یادگیری

تمرین و فعالیت هدایت شده

کاربرد مؤثر راهبردها

فرصت های اجتماعی

آموزش

انتقال دانش ها ، مهارتها از راه نمایش و توضیح

انتقال دانش ها ، مهارتها از راه هدایت یادگیرندگان

ساختن دانش به کمک تفکر و همکاری دیگران

نقش معلم

منبع اصلی دانش ، اداره کننده ، راهنما ، اصلاح کننده اشتباهات

یکی از منابع دانش همراه با مواد آموزشی ، آموزش دهنده راهبردهای اثر بخش ، اصلاح کننده کج فهمی ها

یکی از منابع دانش همراه با مواد آموزشی ، محیط و مصنوعات اجتماعی تسهیل کننده ، شریک ، گوش دهنده به دانش ساخته شده به وسیله دیگران

نقش همسالان

مورد توجه نیست

چندان مورد توجه نیست ، اما می تواند جریان خبرپردازی را آسان کند.

بخشی از فرایند ساختن دانش ، اصلاح کننده تصورات اندیشه ها و تصورات نادرست 

نقش یادگیرنده

دریافت کنننده اطلاعات ، کارکننده ، گوش دهنده فعال

اجرا کننده دستورات 

پردازش کننده فعال اطلاعات ، به کمک راهبردها ، سازمان دهنده اطلاعات به یادآورنده

سازنده فعال اطلاعات در نزد خود و دیگران ، اندیشه ورز فعال ، توضیح دهنده،  تفسیر کننده ، پرسنده- شرکت کننده در مسایل جمعی

 
تاریخ : یکشنبه 91/8/7 | 6:24 عصر | نویسنده : داود بالا دستیان | نظر